Spracovanie osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je fabini brand s. r. o., IČO: 07065132, so sídlom: Mánesova 917/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu:

adresa: Mánesova 917/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
e-mail: zakaznici@fabini.sk
telefon: +420 228 227 216 (ČR) | +421 222 205 161 (SK)

webová stránka: https://www.fabini.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

- oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

- prenos údajov tretím stranám na účely zacielenia marketingu.

Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Čas uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby

- podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shopify) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- zaisťujúce marketingové služby.

Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb, poskytovatelia služieb prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá a iné typy šifrovania.

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

→ Pravidlá pre používanie cookies nájdete zde.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 5. júna 2019.

→ Obchodní podmínky ke stažení
→ Podmínky ochrany osobních údajů ke stažení
→ Pravidla používání cookies ke stažení

Košík
Naspäť do obchodu

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.

Mohlo by sa vám hodiť