Podmienky a pravidlá

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")

fabini brand s. r. o. IČO: 07065132 DIČ: CZ07065132 so sídlom: Mánesova 917/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 204 048

Kontaktné údaje:

e-mail: zakaznici@fabini.sk

zákaznická linka: +421 222 205 161 (SK)

webová stránka: https://www.fabini.sk

(ďalej len "predávajúci")

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.fabini.sk (ďalej len "internetový obchod").

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu.

Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,,Záväzná objednávka a platba''. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po prijatí objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, predávajúci zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením prijatia tejto ponuky zo strany kupujúceho predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvádzaní ceny Tovaru v Internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, ak bolo Kupujúcemu zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o chybe a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu opravenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

IV. Účet zákazníka

Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v zákazníckom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať účet zákazníka.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 615555002/5500 
 • převodem v EUR na bankovní účet prodávajícího IBAN: CZ1855000000000615555002, SWIFT: RZBCCZPP, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Shopify payments,
 • dobierkou alebo bezhotovostne platobnou kartou pri dodaní tovaru.

  Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

  V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

  V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

  V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

  Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho žiadnu zálohovú platbu ani inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o zaplatení. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu na daňovom úrade online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

  Tovar je kupujúcemu doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

  Ak nie je v podrobnostiach o výrobku uvedené inak, tovar bude dodaný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Ak objednávka obsahuje výrobok, ktorého dodanie je oznámené v dlhšej lehote ako 30 dní, celá objednávka bude odoslaná len v prípade, že výrobok s najdlhšou dodacou lehotou je na sklade. V prípade záujmu je možné dohodnúť rozdelenie objednávky a dodanie výrobkov, ktoré sú na sklade, s uprednostnením, a to telefonicky na telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v týchto obchodných podmienkach. V tomto prípade zákazník hradí dopravu pri čiastkových objednávkach, ktoré nedosahujú cenu 3 500 Kč, ktorá je rozhodujúca pre dopravu zdarma.

  Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania.

  Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu dopravy a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob doručenia dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom doručenia.

  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

  Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom zásahu do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

  Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je zasielaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru, nie však skôr ako po prevzatí tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

  VI. Odstúpenie od zmluvy

  Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  Lehota na odstúpenie je 30 dní:

  • od dátumu prijatia tovaru,
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí
  • odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.

   Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

   • Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli služby poskytnuté v plnom rozsahu; v prípade odplatného plnenia len vtedy, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo na odstúpenie od zmluvy,
   • dodávky tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   • na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy s tým, že dodávka sa môže uskutočniť až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na trhu nezávisle od vôle podnikateľa,
   • dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
   • dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovaru, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom,
   • na vykonanie naliehavej opravy alebo údržby na mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to sa však nevzťahuje na vykonanie iných ako požadovaných opráv alebo na dodanie iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu,
   • dodanie tovaru v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, čo ich spotrebiteľ porušil,
   • dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho spotrebiteľ porušil,
   • na dodávanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,
   • ubytovanie, preprava tovaru, prenájom dopravných prostriedkov, stravovanie alebo voľný čas, ak sa má zmluva splniť v určitý deň alebo v určitom období,
   • uzavreté na základe verejnej dražby podľa iného zákona, na ktorej môže byť spotrebiteľ fyzicky prítomný, alebo
   • pri dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, po začatí plnenia; pri odplatnom plnení, ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol informovaný o tom, že právo odstúpiť od zmluvy týmto zaniká, a podnikateľ mu vydal potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4.

   Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.

   Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným obchodníkovi. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť napríklad vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Predávajúci bezodkladne písomne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

   Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

   Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.

   Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

   Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

   Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený a pokiaľ možno v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal na základe zmluvy, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim, prípadne.

   VII. Práva z chybného plnenia

   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec

   • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
   • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
   • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností

   • predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo priemyselné predpisy, ak neexistujú technické normy,
   • vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
   • predmet sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších návodov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a
   • predmet zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

   Predávajúci nie je viazaný verejným vyhlásením uvedeným v odseku 2 písm. b), ak preukáže, že o ňom nevedel alebo že bolo v čase uzavretia zmluvy zmenené aspoň porovnateľným spôsobom, ako bolo urobené, alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe.

   3. Odsek 2 sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že vlastnosť tovaru je iná, a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

   Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už v čase prevzatia, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie počas doby, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

   Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia.

   Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe.

   Súd právo z vady prizná aj v prípade, že nebola vytknutá bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol kupujúci pri dostatočnej starostlivosti zistiť.

   Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba podľa odsekov 1 a 2 nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.

   Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil.

   Chybou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.

   Pri kúpe použitej veci môžu strany skrátiť dobu podľa § 2165 až na jeden rok.

   Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

   Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

   Ustanovenia § 1923, 2106 a 2107 o právach z vadného plnenia sa nepoužijú.

   Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil.

   Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

   Ak kupujúci neprevezme vec v primeranom čase po tom, čo ho predávajúci upovedomil o možnosti vec po oprave prevziať, použije sa § 2159 ods. 3 obdobne.

   Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ

   a) predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil podľa § 2170 ods. 1 a 2,

   b) sa vada prejaví opakovane,

   c) je vada podstatným porušením zmluvy, alebo

   d) je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

   Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci obdržal.

   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná. Ustanovenia § 2110 a 2111 sa nepoužijú.

   Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.

   Vadu je možné vytknúť predávajúcemu, u ktorého vec bola kúpená. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

   Kým predávajúci nesplní svoje povinnosti z chybného plnenia, nemusí kupujúci platiť doposiaľ neuhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

   VIII. Doručovanie

   Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

   Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

   IX. Mimosúdne riešenie sporov

   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

   Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

   X. Záverečné ustanovenia

   Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

   Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

   Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

   Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

   Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

   Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

   Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

   Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 3. januára 2023.

   → Obchodní podmínky ke stažení

   → Podmínky ochrany osobních údajů ke stažení
   → Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) ke stažení
   → Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení
   → Reklamační řád

   Košík
   Zpátky do obchodu

   Zatím se v košíku nic nenachází.

   Mohlo by sa vám hodiť